ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส คำวิน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0871771597
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิมิตร์ธรรมวัชร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 0819516336
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่อง ดียิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0818833676
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ตะสิงห์ษะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดวงดี ปันจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0818830453
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บัวหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สุระอาษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0869208907
อีเมล์ : oil_249904@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0856221322
อีเมล์ : sayarmrat@hotmail.com