ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสกุณา บาลยอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงคราญ พิชัย
ครู คศ.3

นางสุจิตรา เชื้อพลู
ครู คศ.3

นางทิวาทิพย์ เพชรขว้าง
ครู คศ.3