ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุจิตรา พงศ์ทวีกาญจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุจิตรา เชื้อพูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายสุชาติ สุระอาษา
ครู คศ.3