ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะ
ครู คศ.2

นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์
ครู คศ.3

นางสาวพิศมัย อูปเงิน
ครู คศ.3

นางนงคราญ พิชัย
ครู คศ.3

นางทิวาทิพย์ เพชรขว้าง
ครู คศ.3

นางสุจิตรา เชื้อพลู
ครู คศ.3