ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายณัฐพร ปันยัง
ครูอัตราจ้าง