ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะ
ครู คศ.2

นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพร ปันยัง
ครูอัตราจ้าง