ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมร เทียมศิลป์
ครู คศ.3

นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์
ครู คศ.3

นายณัฐพร เลิศกุลสุวรรณ