ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมร เทียมศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ครู คศ.2