ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ครู คศ.2

นางสมร เทียมศิลป์
ครู คศ.3