ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์
ครู คศ.3