ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกิ่งแก้ว เอกจิตร
ครู คศ.1

นางสาวทัศนาวลัย สิงห์แก้ว
ครู คศ.2

นางนงคราญ พิชัย
ครู คศ.3

นางทิวาทิพย์ เพชรขว้าง
ครู คศ.3

นางสุจิตรา เชื้อพลู
ครู คศ.3