ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี ยะกลิ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุพิน ดุมดก
ครู คศ.3

นางนงคราญ พิชัย
ครู คศ.3

นางทิวาทิพย์ เพชรขว้าง
ครู คศ.3

นางสุจิตรา เชื้อพลู
ครู คศ.3