ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี ยะกลิ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์