ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ พวงจันทร์ต๊ะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิศมัย อูปเงิน
ครู คศ.3

นางนงคราญ พิชัย
ครู คศ.3

นางทิวาทิพย์ เพชรขว้าง
ครู คศ.3

นางสุจิตรา เชื้อพลู
ครู คศ.3