ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปิยวรรณ สำราญบำรุง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสมพร โถดอก