ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอิ่นคำ ภูหลวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายก้านเรียง ฉิมพลี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485-2487
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ่นเรือน คงมั่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ่นเรือน ศรีดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2490
ชื่อ-นามสกุล : นายโต เสมา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2490-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลย บุญญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2497-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง ชวนประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรัส นรปัญญา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส คำดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน