ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 10
นักเรียนปีการศึกษา 2561 ไฟล์เวิร์ด Word Document ขนาดไฟล์ 231.79 KB 29
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.24 KB 20
แบบฟอร์ม 7127 : แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 23
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 18
แบบฟอร์ม : สัญญายืมเงิน (กรณีโรงเรียนยืมเงินสพป.) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 34
แบบฟอร์ม 7131 : ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 18
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.62 KB 173
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 139
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.86 KB 184
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 153
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.33 KB 378
แผนปี 2557.ส่วนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.85 KB 138
แผนปี 2557.ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 149
แผนปี 2557.ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 111
แผนปี 2557.ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 160
ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 404
บทนำ(ปรับ7.2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.4 KB 156
บทนำ(ปรับ6.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1328
บทนำ(ปรับ5.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 157
บทนำ(ปรับ4.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 499
บทนำ(ปรับ3.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 166
บทนำ(ปรับ2.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 185
บทนำ(ปรับ1.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 195
แบบบันทึกขออนุมัติงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 227
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 250
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 26.99 KB 2117
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 134.86 KB 407
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.65 KB 246
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 474.5 KB 446
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่4) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 494
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 747.5 KB 1453
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 348
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 285.5 KB 441
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ปก) Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 451
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 653 KB 896
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552 Word Document ขนาดไฟล์ 610 KB 785
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปี 2555 - 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.52 KB 315
แบบประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 765 KB 1300
แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 445
รหัสเข้าใช้งานเวปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 11.86 KB 301
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ไฟล์เอกเซล) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78 KB 1828
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1736
ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 420
ม2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 956
ม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 1201
ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 582
ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1578
ป4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 599
ป3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 2484
ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 634
ป1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1226
โปรแกรมช่วยพิมพ์งานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 1189
หัวข้อการประชุมจัดกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2090
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 1619
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1729
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 2897
ประกาศและมาตรฐานปฐมวัย(กระทรวง ศธ. 777
(หมัดเด็ดที่สุด)แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1094
(หมัดเด็ด2)เตรียมรับปฐมวัย รอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 528 KB 11733
(หมัดเด็ด1)รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินฯรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.33 KB 4398
(ประกัน2)แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 8492
(ตัวอย่าง)การประเมินผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย Word Document ขนาดไฟล์ 38.52 KB 4140
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 1094
แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 3661
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม (ขั้นพื้นฐาน 756
แบบตรวจสอบทบทวน Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 1887
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 12583
โครงการ-กิจกรรมที่สอดคล้อง มฐ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 11101
แบบสรุปผู้เรียนมีน้ำหนัก Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 4271
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 300.5 KB 1459
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 419.5 KB 1395
เกณฑ์วัดสมรรถภาพ(ผอ.ชัยรัตน์) Word Document ขนาดไฟล์ 389.5 KB 8917