ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นักเรียนปีการศึกษา 2561 ไฟล์เวิร์ด Word Document ขนาดไฟล์ 231.79 KB 17
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.24 KB 13
แบบฟอร์ม 7127 : แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 18
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 12
แบบฟอร์ม : สัญญายืมเงิน (กรณีโรงเรียนยืมเงินสพป.) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 20
แบบฟอร์ม 7131 : ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 11
แผนคอมพิวเตอร์บูรณาการอาเซียน ม.2 81
แบบโปรแกรม SAR ปี 2558 (นักเรียน) 161
แบบโปรแกรม SAR ปี 2558 (ครู,ผู้บริหาร) 199
หนังสือขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 64
เกียรติบัตรสมาคมครูแม่ริม 86
บัญชีรายชื่อครูในอำเภอแม่ริม 54
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.62 KB 169
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 132
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.86 KB 178
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 147
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.33 KB 373
แผนปี 2557.ส่วนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.85 KB 133
แผนปี 2557.ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 146
แผนปี 2557.ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 108
แผนปี 2557.ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 152
ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 400
บทนำ(ปรับ7.2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.4 KB 151
บทนำ(ปรับ6.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1322
บทนำ(ปรับ5.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 153
บทนำ(ปรับ4.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 495
บทนำ(ปรับ3.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 163
บทนำ(ปรับ2.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 180
บทนำ(ปรับ1.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 191
แบบบันทึกขออนุมัติงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 223
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 247
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 26.99 KB 2110
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 134.86 KB 404
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.65 KB 242
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 474.5 KB 444
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่4) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 487
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 747.5 KB 1450
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 344
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 285.5 KB 438
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ปก) Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 447
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 653 KB 888
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552 Word Document ขนาดไฟล์ 610 KB 783
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปี 2555 - 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.52 KB 311
แบบประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 765 KB 1296
แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 442
รหัสเข้าใช้งานเวปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 11.86 KB 297
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ไฟล์เอกเซล) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78 KB 1823
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1729
ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 413
ม2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 954
ม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 1196
ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 577
ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1567
ป4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 594
ป3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 2481
ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 629
ป1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1223
โปรแกรมช่วยพิมพ์งานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 1180
หัวข้อการประชุมจัดกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2085
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 1615
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1672
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 2890
ประกาศและมาตรฐานปฐมวัย(กระทรวง ศธ. 774
(หมัดเด็ดที่สุด)แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1088
(หมัดเด็ด2)เตรียมรับปฐมวัย รอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 528 KB 11728
(หมัดเด็ด1)รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินฯรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.33 KB 4393
(ประกัน2)แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 8484
(ตัวอย่าง)การประเมินผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย Word Document ขนาดไฟล์ 38.52 KB 4106
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 1092
แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 3659
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม (ขั้นพื้นฐาน 750
แบบตรวจสอบทบทวน Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 1881
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 12450
โครงการ-กิจกรรมที่สอดคล้อง มฐ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 11080
แบบสรุปผู้เรียนมีน้ำหนัก Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 4264
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 300.5 KB 1455
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 419.5 KB 1389
เกณฑ์วัดสมรรถภาพ(ผอ.ชัยรัตน์) Word Document ขนาดไฟล์ 389.5 KB 8427