ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง SAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 8
เอกสารรายงานด้านต่างๆ โรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 14
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบปลายปี ระดับ มัธยมศึกษา 5
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบปลายปี ระดับ ประถมศึกษา 6
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 34
นักเรียนปีการศึกษา 2561 ไฟล์เวิร์ด Word Document ขนาดไฟล์ 231.79 KB 33
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.24 KB 23
แบบฟอร์ม 7127 : แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 27
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 20
แบบฟอร์ม : สัญญายืมเงิน (กรณีโรงเรียนยืมเงินสพป.) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 44
แบบฟอร์ม 7131 : ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 22
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.62 KB 177
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 141
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.86 KB 187
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 155
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.33 KB 382
แผนปี 2557.ส่วนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.85 KB 142
แผนปี 2557.ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 153
แผนปี 2557.ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 116
แผนปี 2557.ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 163
ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 407
บทนำ(ปรับ7.2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.4 KB 158
บทนำ(ปรับ6.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1331
บทนำ(ปรับ5.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 159
บทนำ(ปรับ4.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 504
บทนำ(ปรับ3.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 170
บทนำ(ปรับ2.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 189
บทนำ(ปรับ1.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 197
แบบบันทึกขออนุมัติงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 229
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 256
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 26.99 KB 2120
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 134.86 KB 413
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.65 KB 251
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 474.5 KB 449
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่4) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 495
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 747.5 KB 1457
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 353
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 285.5 KB 445
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ปก) Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 456
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 653 KB 899
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552 Word Document ขนาดไฟล์ 610 KB 790
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปี 2555 - 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.52 KB 318
แบบประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 765 KB 1304
แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 449
รหัสเข้าใช้งานเวปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 11.86 KB 304
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ไฟล์เอกเซล) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78 KB 1836
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1738
ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 422
ม2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 959
ม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 1204
ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 587
ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1585
ป4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 602
ป3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 2487
ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 637
ป1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1227
โปรแกรมช่วยพิมพ์งานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 1194
หัวข้อการประชุมจัดกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2091
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 1621
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1765
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 2900
ประกาศและมาตรฐานปฐมวัย(กระทรวง ศธ. 780
(หมัดเด็ดที่สุด)แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1099
(หมัดเด็ด2)เตรียมรับปฐมวัย รอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 528 KB 11736
(หมัดเด็ด1)รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินฯรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.33 KB 4400
(ประกัน2)แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 8493
(ตัวอย่าง)การประเมินผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย Word Document ขนาดไฟล์ 38.52 KB 4167
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 1098
แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 3664
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม (ขั้นพื้นฐาน 758
แบบตรวจสอบทบทวน Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 1889
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 12770
โครงการ-กิจกรรมที่สอดคล้อง มฐ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 11108
แบบสรุปผู้เรียนมีน้ำหนัก Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 4274
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 300.5 KB 1461
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 419.5 KB 1397
เกณฑ์วัดสมรรถภาพ(ผอ.ชัยรัตน์) Word Document ขนาดไฟล์ 389.5 KB 9812