ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การปกครองและดูแลนักเรียน
ระเบียบการปกครองและดูแลนักเรียน
ระเบียบโรงเรียนบ้านหนองปลามันว่าด้วยการปกครองและดูแลนักเรียน  พ.ศ.2551  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.88 KB
ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ได้วางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแผนภูมิโครงสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.5 KB