ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานผู้บริหารและครู
ผลงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานการดำเนินงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพเชิงระบบ (PDCA)   ของ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.29 KB
ผลงานวิชาการของครู

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้เกมการเล่นกลางแจ้ง

                         ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

ชื่อผู้ศึกษา         นางสาวพิศมัย  อูปเงิน

            ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน  อำเภอแม่ริม

                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  2

ปีการศึกษา       2554

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.35 KB