ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557

นักเรียนปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น  300   คน

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ครูสมพร  โถดอก  ครู    : ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ครูพิศมัย  อูปเงิน  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ : ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูทิวาทิพย์ เพชรขว้าง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูสุจิตรา  เชื้อพูล  :  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูสมร  เทียมศิลป์  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  :  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูสุจิตรา  พงศ์ทวีกาญจน์   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  :  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูกระจ่าง สายวงศ์อินทร์  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  :  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูปริยวัฒน์  ศูนย์จันทร์  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  :  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูชัชชัย จีรพงษ์อุดม  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูสุรีย์รัตน์ พรหมชนะ   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ   :  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  และ ครูสกุณา  บาลยอ   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  :  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครู ดร.ดารณี ประยูรวงษ์  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ และ ครูสมศรี  ยะกลิ้ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  :  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3