ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

อัตลักษณ์

“มารยาทงาม ยิ้มใสไหว้สวย”

เอกลักษณ์

“สืบสานศิลปและวัฒนธรรม”

วิสัยทัศน์

                   ภายในปี ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษา  ส่งเสริมคุณค่า และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีคุณธรรมนำความรู้  มีวินัย มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

พันธกิจ

๑.      สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง

๒.      ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้รู้คุณค่าในตนเอง สร้างฐานครอบครัว และ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ    

๓.      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีวินัย มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

๔.      จัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์

๑.      นักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 

๒.      นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนานให้รู้คุณค่าในตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

๓.      นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ด้านคุณธรรมนำความรู้   ด้านความมีวินัย  ด้านสุขภาพพลานามัยที่ดี  ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม  และด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรม

๔.      ครูทุกคนจัดการเรียนรู้บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘

๕.      ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์

๑.      สร้างโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.      ส่งเสริมคุณค่าของนักเรียน

๓.      พัฒนาคุณภาพนักเรียน

๔.      บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘

๕.      ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 

การแปลงยุทธศาสตร์มาสู่กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๔ กลยุทธ์

                 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้

                 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการที่ดีจากสถานศึกษา

                 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

                 กลยุทธ์ที่ ๑.๔ นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณค่าของนักเรียน  มี ๓ กลยุทธ์

                 กลยุทธ์ที่ ๒.๑  นักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนเอง

                 กลยุทธ์ที่ ๒.๒  นักเรียนได้สร้างฐานคุณค่าทางด้านครอบครัว

                 กลยุทธ์ที่ ๒.๓  นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพนักเรียน  มี ๕ กลยุทธ์

                 กลยุทธ์ที่ ๓.๑  พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรมนำความรู้

                 กลยุทธ์ที่ ๓.๒  พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความมีวินัย

                 กลยุทธ์ที ๓.๓  พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านสุขภาพพลานามัยที่ดี

                 กลยุทธ์ที่ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 กลยุทธ์ที่ ๓.๕  พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘  มี   ๑  กลยุทธ์

                 กลยุทธ์ที่ ๔.๑  การบูรณาการการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  มี ๕ กลยุทธ์

                   กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

                   กลยุทธ์ที่ ๕.๒ จัดระบบโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา

                   กลยุทธ์ที่ ๕.๓ จัดระบบบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล (มีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้)

                   กลยุทธ์ที่ ๕.๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                   กลยุทธ์ที ๕.๕  ประสานสัมพันธ์องค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา