ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

                   ภายในปี 2558  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษา  ส่งเสริมคุณค่า และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีคุณธรรมนำความรู้  มีวินัย มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

พันธกิจ

1.       สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง

2.       ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้รู้คุณค่าในตนเอง สร้างฐานครอบครัว และ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ    

3.       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีวินัย มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

4.       จัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 

 

คำขวัญ

“ความรู้นำ  วัฒนธรรมเด่น  เน้นวินัย พลานามัยดี”

 

อัตลักษณ์

“มารยาทงาม ยิ้มใสไหว้สวย”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.67 KB