ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองปลามัน

                        เริ่มเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.. ๒๔๖๕ โดยใช้ศาลาวัดสว่างเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย เป็นสถานที่เรียน วันที่ ๑๑ มกราคม พ.. ๒๔๗๐ ได้ย้ายไปจัดการเรียนการสอนอยู่บริเวณวัด ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยราษฎรบริจาคทรัพย์ โดยมี นายอิ่นคำ   ภูหลวง  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่เป็นคนแรก

                        .. ๒๔๗๕ พระอธิการบุญปั๋น เมธาวี เจ้าอาวาสวัดสว่างเพชร พร้อมด้วยราษฎร  ได้ย้ายสถานที่เรียนไป  ทางด้านทิศเหนือของวัด  ขยายพื้นที่    ไร่    งาน ๑๒  ตารางวา  และได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ก ไม้ ค่าก่อสร้าง  ,๖๖๒.๕๐  บาท

                        วันที่๑๖ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๐๓ พระอธิการบุญปั๋น เมธาวี ได้นำราษฎรขยายพื้นที่

โรงเรียน เป็น ๗ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก ตึก ๔ ห้องเรียน มีมุขด้านหน้า ๒ ห้อง เป็นรูปตัวยู รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

                        ..๒๕๑๒ เริ่มเปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อเตรียมขยายชั้นเรียนไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โดยมีที่ดินตามเอกสารหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงเลขที่         ชม ๐๑๐๖๗  มีเนื้อที่    ไร่  ๘๖  ตารางวา 

                        .. ๒๕๑๔ สร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ก ไม้ ขนาด ๓ ห้องเรียน งบประมาณ  ๓๒๔,๐๐๐  บาท  ให้ชื่อว่า  อาคารราษฎร์สามัคคี

                        .. ๒๕๑๖ สร้างบ้านพักครู หลังที่ ๑ แบบองค์การฯ งบประมาณ ๘๖,๔๐๐ บาท 

                        .. ๒๕๑๗  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่นๆ  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท

                        วันที่ ๑ ตุลาคม พ.. ๒๕๒๓ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ              การประถมศึกษาแห่งชาติ

                        .. ๒๕๒๖ คณะกรรมการศึกษา ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน สร้างห้องสมุด จากเงินบริจาค  ๔๘,๐๐๐  บาท

                        .. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท

                        .. ๒๕๓๓ สร้างบ้านพักครู หลังที่ ๒ จากวัสดุที่เก่า ที่ถูกรื้อถอน จากโรงเรียนบ้านอ้อย  หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม ซึ่งโรงเรียนได้ยุบเลิกแล้ว จากงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

                        .. ๒๕๓๖ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทาง      การศึกษา  เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เป็นรุ่นแรก

                        .. ๒๕๔๔ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม ได้ให้โรงเรียนบ้านแม่แอน มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ตามหนังสือที่ ศธ ๑๑๑๗.๑๑ / ๐๓๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.. ๒๕๔๔ โดยมีครูมาจัดการเรียนการสอน ๑  คน พร้อมกับนักเรียน ๔ คน

                        วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.. ๒๕๔๖ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๐๖ คน มีครูประจำการทั้งสิ้น  ๑๔  คน ช่วยราชการ ๑ คน    ลูกจ้างชั่วคราว  ๒  คน

                        .. ๒๕๕๑ ได้รับงบจัดสรรสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น    ใต้ถุนโล่ง ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณสิ่งก่อสร้าง ๓,๔๕๖,๐๐๐ บาท