ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ศาลพ่อปู่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 90.000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :