ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรือนพยาบาล72พรรษาพระราชชนนี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 60,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :