ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 250-2554
งบประมาณ : 1,500,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :