ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสัวมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 200,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :