ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนสปช.105/29(ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 3,455,500
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และดำเนินการต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานะ