ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร72พรรษาพระมหาชนก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 726,0000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  จำนวน 3 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ