ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาอุทิศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 345,408.50
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 ห้องเรียน