ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารราษฎร์สามัคคี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 324,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคาร ป.1 ก. ไม้ ได้รับงบประมาณจากการร่วมราษฎรบ้านหนองปลามันร่วมกันบริจาค