ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเมธาวีราษฎร์อุปถัมภ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2503
งบประมาณ : 215,120
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

มีลักษณะเป็นอาคารรูปตัวยู ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนโดย พระครูบุญปั๋นเมธาวี พร้อมราษฎรบ้านหนองปลามัน ร่วมกันก่อสร้าง