ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเมธาวีราษฎร์อุปถัมภ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2503
งบประมาณ : 215,120
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารราษฎร์สามัคคี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 324,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาอุทิศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 345,408.50
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร72พรรษาพระมหาชนก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 726,0000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนสปช.105/29(ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 3,455,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสัวมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมแบบสปช.605/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 250-2554
งบประมาณ : 1,500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรือนพยาบาล72พรรษาพระราชชนนี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ศาลพ่อปู่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 90.000
เพิ่มเติม..